top of page

心理健康視頻

以下是張醫生一路以來做過關於精神健康的錄影,讓大家一一重溫。

cheungngo_a_red_bird_in_a_white_coat_b50f1dd1-875d-4d6f-a1a1-c36224f1f71c.png

[醫生X醫科生] 精神科醫生同場!解剖成醫之路~喺香港做專科醫生嘅道路喺點?醫生到底有幾忙?精神科醫生嘅工作日常喺點?醫生可以兼顧埋寫作工作?(ft. 小鳥醫生)|Angel the medic

不再輾轉反側!中西醫為你解決失眠問題 | 18-07-2022 主持:鄭丹瑞 嘉賓:楊明霞中醫師、張翱醫生

【杏林聚焦】妄想症 張翱醫生(小鳥醫生) - 第一節 (由勞工及福利局贊助)

【杏林聚焦】妄想症 張翱醫生(小鳥醫生) - 第二節 (由勞工及福利局贊助)

【有幻聽係咪思覺失調?】幻覺、幻聽、胡言亂語⋯你有思覺失調嗎?對症下藥,找尋回精神健康

流行都市 |咩係無手機恐懼症?|手機不離手|都市病|精神

假使世界原來不像你預期(小鳥醫生 cover)

精神科醫生自稱喺醫院經常撞鬼~能醫不自醫? 嘉賓:精神科醫生小鳥醫生《第3815集》22-6-2023

抑鬱症醫生訪談!唔開心幾耐才算是抑鬱症?除了心情差,還有甚麼異樣?長者、小朋友抑鬱症最難搞?小鳥醫生拆解抑鬱症個案、治療 |Call Me Doctor|etnet

小鳥醫生講失眠困擾!失眠難入睡可以不靠安眠藥!安眠藥上癮點戒除?失眠切忌做這些事|Call Me Doctor|etnet

bottom of page